DR LEE BEE WAH CUP – STTA TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS

Past Champions

2018

Men’s Singles
1st – Andy Wong Yan Kai
2nd – Izaac Quek Yong
3rd – Dominic Koh Song Jun & Yin Jing Yuan

Women’s Singles
1st – Ser Lin Qian
2nd – Jassy Tan Li Lin
3rd – Tan Zhao Yun & Chloe Tan Yong Han

Boys’ Under 18
1st – Lim Dao Yi
2nd – Dominic Koh Song Jun
3rd – Chia Jun Yuen & Shawn Chua Kee Yang

Girls’ Under 18
1st – Chloe Tan Yong Han
2nd – Koh Jia Qi
3rd – Idys Koh Gaoh Cai & Tan Zhao Yun

Boys’ Under 15
1st – Izaac Quek Yong
2nd – Shi Ke Xun
3rd – Andy Wong Yan Kai & Lim Dao Yi

Girls’ Under 15
1st – Ser Lin Qian
2nd – Chloe Tan Yong Han
3rd – Tan Zhao Yun & Lynel Chiang

Boys’ Under 12
1st – Izaac Quek Yong
2nd – Nicholas Tan
3rd – Jayden Tan Kai Yang & Ng Hong Siu Aron

Girls’ Under 12
1st – Ser Lin Qian
2nd – Lynel Chiang
3rd – Chan Lu Wen & Mok Hoi Ching Jacy

Boys’ Under 9
1st – Ong Yi Dong
2nd – Jayden Chay
3rd – Koh Hong Jun & Li Xiao Chang

Girls’ Under 9
1st – Loy Ming Ying
2nd – Janelle Chiang Rui En
3rd – Peh Gisele & Xu Xin Ran

2017

Men’s Singles
1st – Ethan Poh
2nd – Tay Ming Han Maxxa
3rd – Beh Kun Ting & Gerald Yu

Women’s Singles
1st – Pearlyn Koh
2nd – Wong Xinru
3rd – Eunice Lim Zoe & Zhang Wanling

Boys’ Under 9
1st – Ng Hong Siu Aron
2nd – Zhou Jing He
3rd – Ong Yi Dong & Loy Xing Yao

Girls’ Under 9
1st – Tang Wei Lin Jessica
2nd – Eudora Lee Eng Kee
3rd – Ong Yu Ting & Joeunn Seow

Boys’ Under 12
1st – Tan Zhao Ray
2nd – Xu Han
3rd – Xu Bing Xian & Alvin Au Wen Long

Girls’ Under 12
1st – Tan Zhao Yun
2nd – Mok Hoi Ching Jacy
3rd – Wang Yining Marianne & Jade Ng

Boys’ Under 15
1st – Nicholas Chong Xin Le
2nd – Andy Wong Yan Kai
3rd – Chia Jun Yuen & Shi Kexun

Girls’ Under 15
1st – Tan Zhao Yun
2nd – Idys Koh Gaoh Cai
3rd – Sun Zihan & Low Min Yi

Boys’ Under 18
1st – Beh Kun Ting
2nd – Ethan Poh Shao Feng
3rd – Shawn Chua Kee Yang & Josh Chua Shao Han

Girls’ Under 18
1st – Goi Ruixuan
2nd – Pearlyn Koh Kai Xin
3rd – Eunice Lim Zoe & Zhang Wanling

2016

Men’s Singles
1st – Tan Lucas
2nd – Deng Yao Liang
3rd – Josh Chua Shao Han & Sean Ang Teng Han

Women’s Singles
1st – Zhang Wanling
2nd – Zermaine Nicole Lew
3rd – Wong Xin Ru & Eunice Lim Zoe

Boys’ Under 9
1st – Nicholas Tan
2nd – Ng Hong Siu Aron
3rd – Zhou Jing He & Jayden Tan Kai Yang

Girls’ Under 9
1st – Sun Ronglu
2nd – Ong Yu Ting
3rd – Joeunn Seow & Leow Yu Kar

Boys’ Under 12
1st – Ng Daniel
2nd – Izaac Quek Yong
3rd – Ong Yang En Regis & Tan Zhao Ray

Girls’ Under 12
1st – Tan Zhao Yun
2nd – Zhou Jingyi
3rd – Ser Lin Qian & Chan Lu Wen

Boys’ Under 15
1st – Gerald Yu Zong Jun
2nd – Josh Chua Shao Han
3rd – Sean Ang Teng Han & Dominic Koh Song Jun

Girls’ Under 15
1st – Goi Rui Xuan
2nd – Idys Koh Gaoh Cai
3rd – Tan Zhao Yun & Zhou Jingyi

Boys’ Under 18
1st – Tan Lucas
2nd – Gerald Yu Zong Jun
3rd – Josh Chua Shao Han & Sean Ang Teng Han

Girls’ Under 18
1st – Wong Xinru
2nd – Zermaine Nicole Lew
3rd – Pearlyn Koh Kai Xin & Tan En Hui

2015

Men’s Singles
1st – Tan Lucas
2nd – Yin Jing Yuan
3rd – Tay Kit Kiat & Yap Heng Kai

Women’s Singles
1st – Zermaine Nicole Lew
2nd – Gladys Wong Yan Lin
3rd – Wong Xin Ru & Pearlyn Koh Kai Xin

Boys’ Under 9
1st – Izaac Quek
2nd – Ryan Er Jin Heng
3rd – Xu Bing Xian & Jong Yik Kang

Girls’ Under 9
1st – Ser Lin Qian
2nd – Chan Lu Wen
3rd – Jacy Mok Hoi Ching & Lynel Chiang

Boys’ Under 12
1st – Andy Wong Yan Kai
2nd – Lim Dao Yi
3rd – Beh Bing Zi & Regis Ong Yang En

Girls’ Under 12
1st – Lim Ye Ning
2nd – Zhou Jingyi
3rd – Sun Zihan & Marianne Wang Yining

Boys’ Under 15
1st – Bradley Lye Jun Wei
2nd – Gerald Yu Zong Jun
3rd – Josh Chua Shao Han & Jabez Mason Law Yong Jun

Girls’ Under 15
1st – Zermaine Nicole Lew
2nd – Tay Hui Wen
3rd – Tan En Hui & Pearlyn Koh Kai Xin

Boys’ Under 18
1st – Yin Jing Yuan
2nd – Tan Lucas
3rd – Beh Kun Ting & Bradley Lye Jun Wei

Girls’ Under 18
1st – Zermaine Nicole Lew
2nd – Eunice Lim Zoe
3rd – Pearlyn Koh Kai Xin & Gladys Wong Yan Lin

2014

Men’s Singles
1st – Tay Kit Kiat
2nd – Chia Shing Kee
3rd – Koh Zhi Yuan & Siak Yen Kar

Women’s Singles
1st – Zermaine Nicole Lew
2nd – Gladys Wong Yan Lin
3rd – Lim Ye Xuan & Wen Bi Qing

Boys’ Under 9
1st – Zhao Jinlang
2nd – Nathanael Goh Wei Hao
3rd – Tan Zhao Ray & Zachary Ho Jing

Girls’ Under 9
1st – Zhou Jingyi
2nd – Tan Zhao Yun
3rd – Lim En Qi Zenia & Ser Lin Qian

Boys’ Under 12
1st – Chia Jun Yuen
2nd – Dominic Koh Song Jun
3rd – Jabez Law & Sean Ang Teng Han

Girls’ Under 12
1st – Tan Li Lin Jassy
2nd – Lu Hua Yu
3rd – Low Min Yi & Tay Hui Xin

Boys’ Under 15
1st – Gerald Yu Zong Jun
2nd – Chia Shing Kee
3rd – Shawn Chua Kee Yang & Siak Yen Kar

Girls’ Under 15
1st – Tay Hui Wen
2nd – Zermaine Nicole Lew
3rd – Gou Rui Xuan & Koh Kai Xin Pearlyn

Boys’ Under 18
1st – Gerald Yu Zong Jun
2nd – Seth Han Xiang Chou
3rd – Josh Chua Shao Han & Young Zhan Heng

Girls’ Under 18
1st – Zermaine Nicole Lew
2nd – Gladys Wong Yan Lin
3rd – Goi Rui Xuan & Lim Ye Xuen

2013

Men’s Singles
1st – Yin Jing Yuan
2nd – Tay Ming Han Maxxe
3rd – Gerald Yu & Poh Shao Feng Ethan

Women’s Singles
1st – Tay Hui Li
2nd – Lim Zoe Eunice
3rd – Tan En Hui & Yeo Mei Mei

Boys’ Under 9
1st – Foo Fang Jun Jaedon
2nd – Ng Daniel
3rd – Lin Ye Zhan Zenden & Ong Yang En Regis

Girls’ Under 9
1st – Eu Woon Yen
2nd – Koh Zhi Wei Cheryl
3rd – Choo Yu Le Skylar & Tan Ngya Leng Amanda

Boys’ Under 12
1st – Gerald Yu
2nd – Pang Yew En Koen
3rd – Chew Yi Ze & Wong Yan Kai Andy

Girls’ Under 12
1st – Goh Rui Xuan
2nd – Ban Yinyi Dorothea
3rd – K Thrisha & Tan Wanyi Cayla

Boys’ Under 15
1st – Tay Ming Han Maxxe
2nd – Lye Jun Wei Bradley
3rd – Gerald Yu & Loy Meng Hean Darren

Girls’ Under 15
1st – Lew Zermaine Nicole
2nd – Tay Hui Li
3rd – Koh Jing Wen Monica & Tay Hui Wen

Boys’ Under 18
1st – Poh Shao Feng Ethan
2nd – Yin Jing Yuan
3rd – Lim Zheng Jie Edric & Tan Lucas

Girls’ Under 18
1st – Tay Hui Li
2nd – Zeng Zi Yue Linda
3rd – Lew Zermaine Nicole & Koh Jing Wen Monica